ساعات کار : همه روزه ساعت 6:30 الی 22

Slider

تست های شروع شده با حرف R

نام تست: Reducing Substance

نوع نمونه: ادرار تصادفی (رندم)

نام تست: Renin Activity

نوع نمونه: پلاسماي EDTA دار ( از نمك سديم استفاده شود)

نام تست: Reticulocytes Count

نوع نمونه: خون کامل همراه با ضد انعقاد EDTA

نام تست: Rubella Ab

نوع نمونه: سرم، خون جنین