ساعات کار : همه روزه ساعت 6:30 الی 22

Slider

Clinical Test List

تست لیست آزمایشگاهی

نام تست: (Sodium (Na

نوع نمونه: سرم یا پلاسمای هپارینه

نام تست: (Sodium (urine

نوع نمونه: ادرار 24 ساعته یا رندم

نام تست: (Triglycerides (Tg

نوع نمونه: سرم يا پلاسماي EDTA دار

نام تست: (Valporic Acid (V.A

نوع نمونه: سرم و پلاسما ETDA دار

نام تست: (Zinc (Zn

نوع نمونه: سرم یا پلاسمای هپارینه، خون کامل

نام تست: ABOو Rh

نوع نمونه: CBC

نام تست: ACE

نوع نمونه: نمونه خون از ورید بازو

نام تست: AchR Ab

نوع نمونه: سرم

نام تست: ACP

نوع نمونه: خون (سرم)

نام تست: ACTH

نوع نمونه: پلاسما (EDTA دار)

نام تست: ADA

نوع نمونه: Blood, Serum , Body fluid

نام تست: ADH

نوع نمونه: سرم

نام تست: AFP

نوع نمونه: سرم

نام تست: Alb

نوع نمونه: سرم

نام تست: ALD

نوع نمونه: سرم

نام تست: Alds

نوع نمونه: سرم، پلاسماي هپارينه، ادرار 24 ساعته

نام تست: ALP

نوع نمونه: سرم

نام تست: Alpha-1 antitrypsin,aAT

نوع نمونه: سرم

نام تست: AMA

نوع نمونه: سرم

نام تست: AMH

نوع نمونه: سرم، پلاسما (هپارینه)

نام تست: Ammonium : NH3 or NH4

نوع نمونه: پلاسما (هپارینه یا EDTA دار)، مایع مغزی نخاعی(CSF )

نام تست: Amniotic fluid analysis or آمنیو سنتز

نوع نمونه: مایع آمنیوتیک

نام تست: Amylase

نوع نمونه: سرم يا پلاسماي هپارينه، ادرار رندم یا 2 ساعته، مایعات بدن

نام تست: ANA

نوع نمونه: سرم

نام تست: ANA Profile

نوع نمونه: سرم تازه

نام تست: ANCA

نوع نمونه: سرم

نام تست: Androstendione

نوع نمونه: سرم

نام تست: Anti CMV

نوع نمونه: سرم

نام تست: Anti MCV

نوع نمونه: سرم

نام تست: Anti T. Pallidum Ab IgG

نوع نمونه: در صورت امکان بهتر است مراجعه کننده ناشتا باشد.

نام تست: Anti Toxo (IgG.IgM)

نوع نمونه: سرم، پلاسما، مایع مغزی نخاعی، مایع آمنیوتیک. (ترجیحاً سرم)

نام تست: Anti TPO

نوع نمونه: سرم

نام تست: Anti tTG IgA/IgG

نوع نمونه: سرم

نام تست: Anti-centromer Ab

نوع نمونه: سرم