ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

breast cancer gene2

  • کانسر آنتی ژن 125 (CA-125) تومور مارکری است که اساسا جهت پیگیری درمان سرطان تخمدان به کار می رود.همچنین برای اینکه تعیین کنیم که آیا سرطان پس از درمان برگشت داشته یا خیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.چندین بار اندازه گیری CA-125 که نشان دهنده افزایش یا کاهش غلظت آن باشد نسبت به یک بار آزمایش ارجعیت دارد .CA125 گاهی همراه با سونوگرافی ترانس واژینال برای بررسی در زنانی که از نظر ابتلا به سرطان تخمدان پرخطر هستند ولی هنوز مبتلا نشده اند بکار می رود .مهمترین فاکتور خطر سرطان تخمدان یک جهش ژنتیکی ارثی در یکی از دوژن می باشد:

    BRCA2(breast cancer gene2) یا (breast cancer gene 1)BRCA1.
    سایر فاکتور های خطر عبارتند از:
    تاریخچه خانوادگی ، افزایش سن ، سابقه نازایی ، هورمون درمانی و چاقی.
    اگر سطح CA125 در طول درمان کاهش یا به نشان دهنده پاسخ به درمان است.