CBC-Complete Blood Count

تست CBC به عنوان تستی با دامنه وسیع برای ارزیابی سلامت عمومی افراد به کار می رود.
CBC می تواند در موارد زیر به کار رود:
 بررسی طیف وسیعی از بیماری ها و اختلالات
 کمک به تشخیص مواردی مانند : آنمی، عفونت، التهاب ، اختلالات خونریزی دهنده یا لوسمی
 پی گیری کارآمد بودن درمان پس از تشخیص
 پیگیری درمان هایی که سلول های خونی را تحت تاثیر قرار می دهند مانند شیمی درمانی یا رادیوتراپی

CBC پنلی است از تست هایی که سه نوع سلول خونی را مورد ارزیابی قرار می دهد و شامل موارد زیر می باشد:
• بررسی گلبول های سفید (WBC) که بخشی از سیستم دفاعی بدن در مقابل عفونت ها و سرطان را تشکیل داده و در آلرژی و التهاب نیز نقش دارند. شمارش WBC تعداد کلی گلبول های سفید را در خون نشان می دهد.
WBC diff : تعداد انواع مختلف WBC را نشان می دهد

که عبارتند از: نوتروفیل ها، لنفوسیت ها، مونوسیت ها، ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها
• شمارش گلبول های قرمز (RBC) که اتنقال اکسیژن را در بدن به عهده دارند.
هموگلوبین (Hb) : مقدار کلی پروتئین حامل اکسیژن را در خون نشان می دهد که معمولا تعداد RBC را منعکس می کند.
هماتوکریت (Hct) : درصد حجم کلی خون فرد که شامل RBC است را نشان می دهد.
موارد زیر خصوصیات فیزیکی RBC را نشان می دهد:

MCV: متوسط اندازه یک RBC را نشان می دهد.

MCH: مقدار متوسط هموگلوبین درون یک RBC را نشان می دهد.
MCHC: متوسط غاظت هموگلوبین درون یک RBC را نشان می دهد.
RDW: تغییر در اندازه RBC را نشان می دهد.
CBC ممکن است شامل شمارش رتیکولوسیت نیز باشد که مقدار کلی یا درصد RBC های جوان را در خون نشان می دهد.
• ارزیابی پلاکت های خون که نقش مهمی در تشکیل لخته خون دارند.
شمارش پلاکت (PLT) تعداد پلاکت های خون فرد را نشان می دهد.
MPV: بیانگر متوسط اندازه پلاکت هاست.
PDW: نشان می دهد که پلاکت ها از نظر اندازه به چه صورتی هستند.

جداول زیر به صورت خلاصه نشان می دهند که نتایج هر بخش از CBC چه معنی می تواند داشته باشد.

بررسی WBC
مواردی از علل افزایش تعداد مواردی از علل کاهش تعداد نام کامل تست
به نام لکوسیتوز شناخته می شود.

عفونت (اغلب باکتریایی یا ویروسی)
التهاب
لوکمی، احتلالات میلوپرولیفراتیو
آسم ، آلرژی ها
مرگ بافتی ( تروما، سوختگی، حمله قلبی)
ورزش سخت یا استرس شدید
به نام لکوپنی شناخته می شود.

اختلالات مغز استخوان
بیماری های خود ایمنی
عفونت های شدید (سپسیس)
لنفوما یا سایر سرطان هایی که به مغز استخوان گسترش می یابند.

سوء تغذیه
بیماری های سیستم ایمنی (مانند HIV/ ایدز)
White Blood Cell

شمارش گلبول های سفید

WBC
WBC Differential
) گلبول های سفید تمایز یافته) Diff
نوتروفیلی نامیده می شود.
عفونت حاد باکتریایی
التهاب
تروما، حمله قلبی یا سوختگی
استرس، ورزش شدید
لوکمی های خاص مانند CML
سندرم کوشینگ نوتروپنی نامیده می شود.
عفونت شدید
بیماری های خود ایمنی
سوء تغذیه
واکنش به داروها، شیمی درمانی
نقص ایمنی
آسیب مغز استخوان، شیمی درمانی، رادیوتراپی
سرطان هایی که به مغز استخوان گسترش می یابند.
شمارش نوتروفیل Neu
PMN
Polys
لنفوسیتوز نام دارد.
عفونت های حاد ویروسی
(مانند آبله مرغان، CMV، EBV، هرپس و سرخچه)
عفونت های باکتریایی خاص
سل ، کزاز
توکسوپلاسموزیس
عفونت های مزمن مانند کولیت اولسراتیو
لنفوما، اوسمی لنفوسیتی
استرس حاد لنفوپنی نام دارد.
بیماری های خود ایمنی مانند لوپوس، آرتریت روماتوئید
عفونت هایی مانند HIV
ویروسی
هپاتیت
آنفلوانزا
آسیب به مغز استخوان
شیمی درمانی و رادیوتراپی
کورتیکواستروئیدها درصد کلی لنفوسیت ها Lymph
مونوسیتوز نام دارد.
عفونت های مزمن مانند سل
عفونت های قارچی
عفونت قلب (اندوکاردیت)
لوپوس ، آرتریت روماتوئید
لوسمی مونوسیتی یا میلومونوسیتی کاهش آن از نظر پزشکی ارزشی ندارد ولی کاهش مداوم تعداد می تواند نشان دهنده آسیب به مغز استخوان،
لوسمی hairy cell ، آنمی آپلاستیک باشد. درصد مونوسیت ها Mono
ائوزینوفیلی نام دارد.
آسم، آلرژی، واکنش های دارویی
عفونت های انگلی
بیماری های التهابی مانند سلیاک، IBD، برخی سزطان ها مانند لوسمی یا لنفوما، بیماری آدیسون تعداد در خون کم است. تعداد ائوزینوفیل ها Eos
واکنش های آلرژیک،
التهاب (آرتریت روماتوئید، کولیت اولسراتیو)
برخی لوسمی ها تعداد در خون کم است تعداد بازوفیل ها Baso

بررسی RBC
مواردی از علل افزایش تعداد مواردی از علل کاهش تعداد نام کامل تست
پلی سیتمی نام دارد.
از دست دادن آب
بیماری ریه، کلیه یا سایر تومورهایی که اریتروپویتین تولید می کنند.
سیگار
زندگی در ارتفاعات
بیماری ژنتیکی پای سیتمی ورا (بیماری نادر) آنمی نامیده می شود.
خونریزی حاد یا مزمن
تخریب RBC (آنمی همولیتیک)
سوء تغذیه ( کمبود آهن، ویتامین B12 یا فولات)
آسیب مغز استخوان
بیماری های التهابی مزمن ، بیماری های مزمن کلیوی Red Blood Cell
شمارش گلبول های قرمز RBC
نتایج RBC را منعکس می کند. معولا نتایج RBC را با اطلاعات بیشتر منعکس می کند. هموگلوبین Hb
مهم ترین علت آن از دست دادن آب است. معولا نتایج RBC را با اطلاعات بیشتر منعکس می کند. هماتوکریت Hct
نشان می دهد که RBC بزرگتر از حد نرمال است.(ماکروسیتیک)
مثلا در کمبود B12 یا اسید فولیک ، بیماری کبد و کم کاری تیروئید دیده می شود. نشان می دهد که RBC کوچک تر از حد نرمال است. (میکروسیتیک)
به علت فقر آهن، آنمی یا تالاسمی حجم متوسط گلبولی MCV
منعکس کننده نتایج MCV
سلول های بزرگ تر مقدار MHC بیشتری دارند منعکس کننده نتایج MCV
سلول های کوچک تر مقدار MHC کمتر دارند. متوسط هموگلوبین گلبولی MCH
افزایش آن در مواردی مانند آنمی همولیتیک اتوایمیون، سوختگی، اسفروسیتوز ارثی و ... دیده می شود. (هایپر کروم) ممکن است وقتی MCV پایین است ، پایین باشد.در مواردی مثل آنمی فقر آهن و تالاسمی دیده می شود. (هایپوکروم) متوسط غلظت هموگلوبین گلبولی MCHC
مقادیر بالا مخلوطی از RBC کوچک و بزرگ را نشان می دهد. مثلا در مواردی مانند آنمی فقر آهن یا پرنیشیوز در اندازه RBCها تفاوت زیادی وجود دارد. مقادیر کم، یکنواختی اندازه RBC را نشان می دهد. RBC distribution width RDW
در برخی آنمی ها تعداد بالای رتیکولوسیت نشان دهنده عوامل محیطی است مانند خونریزی یا همولیز یا پاسخ به درمان مانند جایگزینی آهن در فقر آهن کاهش تولید RBC مانند آسیب مغز استخوان یا سوء تغذیه (کمبود آهن یا اسید فولیک) تعداد رتیکولوسیت Retic
بررسی پلاکت
ترومبوسیتوز نام دارد.
سرطان (ریه، گوارش، سینه، تخمدان)
آرتریت روماتوئید، IBD، لوپوس، فقر آهن، آنمی همولیتیک، اختلالات میلوپرولیفراتیو ترومبوسیتوپنی نام دارد.
عفونت ویروسی (مانند مونونوکلئوز ، سرخک ، هپاتیت)
اتوآنتی بادی علیه پلاکت
داروها مانند استامینوفن، کوئینیدین
سیروز
بیماری های اتوایمیون
سپسیس
لنفوما ، لوسمی، میلودیسپلازی، شیمی درمانی یا رادیوتراپی تعداد پلاکت PLT
نشان دهنده تعداد بیشتر پلاکت های بزرگترو جوان تر است که ممکن است ناشی از تولید در مغز استخوان و رها شدن سریع در جریان خون باشد. نشان دهنده کاهش حجم متوسط پلاکت است. پلاکت های پیرتر معمولا کوچکتر از پلاگت های جوان تر هستند. حجم متوسط پلاکتی MPV
نشان دهنده تغییر در اندازه پلاکت است که می تواند ناشی از شرایطی باشد که پلاکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. یکنواختی در اندازه پلاکت را نشان می دهد. PDW

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir