ASO - تیتر آنتی استرپتولیزین O

ASO

تیتر آنتی استرپتولیزین O

تست ASO برای تعیین عفونت اخیر استرپتوکوک گروه A بکار می رود.

-          علت ایجاد گلومرولونفریت(نوعی بیماری کلیوی)

-          علت تب روماتیسمی