Smooth Muscle Antibody - ASMA-SMA

ASMA-SMA
تستهای مرتبط:
ANA ، اتوآنتی بادیها ، AST ، بیلی روبین ، LKM-1 آنتی بادیها (Liver kidney microsomal Type 1 antibodies)
SMA همراه با ANA و LKM-1 آنتی بادی جهت تشخیص هپاتیت اتو ایمیون و تمایز بین دو نوع اصلی هپاتیت اتوایمیون ، نوع 1 و 2 بکار می رود .
در نوع یک تیتر بالای SMA یا اکتین آنتی بادیها و یا ANA در خون وجود دارد در نوع 2 ، تیتر LKM-1 افزایش دارد.
این تستها معمولا در فردی با علائم خستگی ، یرقان و نتایج غیر طبیعی تستهای روتین کبدی مثل AST و بیلی روبین انجام می شوند.

Cardiolipin

Cardiolipin Antibodies
کاردیو لیپین آنتی بادیها
تستهای مرتبط:
آنتی فسفولیپید آنتی بادی ، B2 گلیکو پروتئین آنتی بادی ، اتو آنتی بادی ها ، لوپوس آنتی کواگولان آنتی بادی
کاردیو لیپین آنتی بادیها برای کمک به تشخیص علت موارد زیر بکار می رود"
تشکیل لخته بدون دلیل (وقایع ترمبوتیک ، سقط مکرر ، طولانی شدن PTT مه در مورد اخیر تست آنتی کواگولان لوپوس (مانند DRVVT ) هم انجام می شود.
اگر آنتی کادریو لیپین تشخیص داده شود حداقل 6 هفته بعد دوباره تکرار می شود تا مشخص شود که هنوز وجود دارد یا گذرا بوده است.

Cancer Antigen 15-3

تستهای مرتبط:

Ca 27-29 ، تومورمارکرها ، CEA ، Her2/neu ، تستهای سرطان یسنه ، رسپتورهای استروژن ، پروژسترون

CA 15-3 به اندزه ای حساس و اختصاصی نیست که به عنوان تست مفیدی جهت غربالگری سرطان بکار می رود .مهمترین کاریرد آن ، مانیتورینگ پاسخ فرد به درمان سرطان سینه و کمک به پیگیری عود سرطان سینه می باشد.

Anti-LKM-1

تستهای مرتبط:Smooth muscle antibody , AMA , ANA , AST , Bilirubin , autoantibodies
آنتی LKM-1 همراه با ASMA (anti smooth muscle antibody) )آنتی بادی علیه ماهیچه صاف) برای تشخیص اتوایمیون و تمایز دو نوع اصلی 1 و 2 بکار می رود.
این تستها ممکن است برای followup تستهای غیرطبیعی کبد مانند افزایش مداوم ALT (آلانین آمینوترانسفراز) ، AST (آسپارتات آمینو ترانسفراز) یا بیلی روبین انجام شوند.

AMA;Antimitochondrial Antibody

AMA;Antimitochondrial Antibody

نام رسمی:آنتی میتو کندریال آنتی بادی

AMA برای تشخیص سیروز صفرای اولیه (PBC) بکار می رود PBC یک وضعیت خطرناک است که سیستم صفراوی در کبد به شدت تخریب می شود.

سایر تستهایی که ممکن است درخواست شود عبارتند از:

Smooth muscle antibodies SMA

Antinuclear antibodies ANA

زیر مجموعه ها