آنتی سنترومر آنتی بادی Anti-Centromer antibody (ACA)

آنتی سنترومر آنتی بادی Anti-Centromer antibody (ACA)

تستهای مرتبط:
ANA ، اتو آنتی بادیها ، پنل ENA
آنتی سنترومر آنتی بادی (ACA) برای کمک به تشخیص اختلالات اتوایمیون محدود به اسکلرودرمای پوستی به کار می رود.
(شکلی از اسکلرودرمای سیستمیک و سندروم CREST) این تست ممکن است برای تمایز بین این بیماری و سایر بیماری های با علائم مشابه بکار رود.
ACA یک اتوآنتی بادی است ، پروتئینی که توسط سیستم ایمنی تولید می شود و اشتباها اعضا و بافتهای خودی را هدف قرار می دهد.

Smooth Muscle Antibody - ASMA-SMA

ASMA-SMA
تستهای مرتبط:
ANA ، اتوآنتی بادیها ، AST ، بیلی روبین ، LKM-1 آنتی بادیها (Liver kidney microsomal Type 1 antibodies)
SMA همراه با ANA و LKM-1 آنتی بادی جهت تشخیص هپاتیت اتو ایمیون و تمایز بین دو نوع اصلی هپاتیت اتوایمیون ، نوع 1 و 2 بکار می رود .
در نوع یک تیتر بالای SMA یا اکتین آنتی بادیها و یا ANA در خون وجود دارد در نوع 2 ، تیتر LKM-1 افزایش دارد.
این تستها معمولا در فردی با علائم خستگی ، یرقان و نتایج غیر طبیعی تستهای روتین کبدی مثل AST و بیلی روبین انجام می شوند.

Cardiolipin

Cardiolipin Antibodies
کاردیو لیپین آنتی بادیها
تستهای مرتبط:
آنتی فسفولیپید آنتی بادی ، B2 گلیکو پروتئین آنتی بادی ، اتو آنتی بادی ها ، لوپوس آنتی کواگولان آنتی بادی
کاردیو لیپین آنتی بادیها برای کمک به تشخیص علت موارد زیر بکار می رود"
تشکیل لخته بدون دلیل (وقایع ترمبوتیک ، سقط مکرر ، طولانی شدن PTT مه در مورد اخیر تست آنتی کواگولان لوپوس (مانند DRVVT ) هم انجام می شود.
اگر آنتی کادریو لیپین تشخیص داده شود حداقل 6 هفته بعد دوباره تکرار می شود تا مشخص شود که هنوز وجود دارد یا گذرا بوده است.

Cancer Antigen 15-3

تستهای مرتبط:

Ca 27-29 ، تومورمارکرها ، CEA ، Her2/neu ، تستهای سرطان یسنه ، رسپتورهای استروژن ، پروژسترون

CA 15-3 به اندزه ای حساس و اختصاصی نیست که به عنوان تست مفیدی جهت غربالگری سرطان بکار می رود .مهمترین کاریرد آن ، مانیتورینگ پاسخ فرد به درمان سرطان سینه و کمک به پیگیری عود سرطان سینه می باشد.

Anti-LKM-1

تستهای مرتبط:Smooth muscle antibody , AMA , ANA , AST , Bilirubin , autoantibodies
آنتی LKM-1 همراه با ASMA (anti smooth muscle antibody) )آنتی بادی علیه ماهیچه صاف) برای تشخیص اتوایمیون و تمایز دو نوع اصلی 1 و 2 بکار می رود.
این تستها ممکن است برای followup تستهای غیرطبیعی کبد مانند افزایش مداوم ALT (آلانین آمینوترانسفراز) ، AST (آسپارتات آمینو ترانسفراز) یا بیلی روبین انجام شوند.

زیر مجموعه ها